کۆمەڵگەی چاتەکەمان دەرفەتی دروستکردنی هاوڕییەتی نوێ و هاوبەشی کردنی ساتە خۆشەکان لەگەل کەسانی تر دەدات.

YAS
DraGon
Lava
Awen
RASHA

language - اللغة - زمـــان